Jak interpretować mapy geologiczne przy poszukiwaniu wody na działce?

  1. Home
  2. /
  3. Jak interpretować mapy geologiczne...

Informację o budowie geologicznej interesującego nas terenu dostarczają mapy geologiczne dostępne na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego. Na stronie PGI dostępna jest Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000. Łącznie zawiera 1069 arkuszy – każdy o powierzchni około 300 km2. Pozwala ona na śledzenie przebiegu granic geologicznych  na wybranym przez nas obszarze. Mapa ta powstała poprzez zestawienie dotychczasowych badań geologicznych, geofizycznych oraz wiertniczych.

Mapy geologiczne posiadają odmienną kolorystykę od map ogólno-geograficznych. Wynika to głównie ze specyfiki mapy, dla której wyróżnikiem jest obszar występowania danej skały. Kolorystyka wynika z podziału historii naszej planety na jednostki czasu różnego rzędu. Takim jednostkom została przypisana barwa, oznaczająca powstałe w owym czasie skały.

Po wyszukaniu  interesującego nas obszaru, możemy wybrać interesującą nas pozycję. Dostępne są m. in. mapy geologiczne, mapy hydrogeologiczne, mapy wód podziemnych przedstawiające występowanie pierwszego poziomu wodonośnego opisy do tych map oraz wykonane otwory wiertnicze w okolicy. Dzięki analizie tych materiałów, możemy wstępnie dowiedzieć się o poziomie wód gruntowych, budowie geologicznej interesującego nas obszaru  czy szacowanej głębokości występowania warstw wodonośnych.

Na tej mapie oraz w opisie dołączonym do mapy znaleźć możemy na jakich głębokościach można spodziewać się występowania warstw przepuszczalnych, zdolnych do akumulacji wody, informacje o ich miąższości czy  informacje o warstwach nieprzepuszczalnych  które nie stanowią warstwy wodonośnej.

Jakie informacje o wodach gruntowych można znaleźć na mapach wodnych?

Mapy hydrogeologiczne zawierają informację, które mogą być przydatne przy projektowaniu studni. Jedną z takich informacji jest wodonośność, czyli potencjalna wydajność studni wierconej wyrażona w m3/h.

Kolejną informacją na mapie hydrogeologicznej jest informacja o tym na jakiej rzędnej może w przybliżeniu znajdować się pierwszy poziom wodonośny .

Mapa jest podzielona na jednostki hydrogeologiczne.

Szczegółowe znaczenie danego regionu możemy znaleźć w tekście stanowiącym załącznik do mapy.
Są tu przedstawione m. in. informacje dotyczące z jakiego piętra wodonośnego możemy uzyskać wodę. Na mapach hydrogeologicznych przedstawiony jest również kierunek przepływu wód podziemnych oraz ich jakość. Pozwoli nam to wstępnie przewidzieć czy woda będzie wymagała uzdatniania. Dodatkowo mamy informację o tym jakie zagrożenia i w jak dużym stopniu mogą wpływać na jakość wód podziemnych. Na mapie znajdziemy również informację o charakterze zwierciadła wód podziemnych – czy jest ono swobodne czy napięte.

W jaki sposób mapy wodne pomagają w planowaniu wykorzystania wody na działce?

Dzięki wykorzystaniu map hydrogeologicznych, możemy wstępnie sprawdzić czy na naszym terenie występują warstwy wodonośne. Mapy dostarczają również informacji o rzędnej terenu na której występuje przypuszczalny pierwszy poziom wodonośny. Te informacje pozwolą na wstępne oszacowanie głębokości minimalnej, koniecznej do wykonania odwiertu.

Aby sprawdzić jakie odzwierciedlenie na naszej działce daje mapa hydrogeologiczna dobrze jest wykonać przed odwiertem badania elektrooporowe, np. tomografię elektrooporową ERT. Na mapie wód podziemnych mamy również zaznaczone obszary występowania przekroczonego stężenia danego pierwiastka np. żelaza czy manganu.

Dzięki mapom możemy też oszacować jaką wydajność osiągnie nasza studnia po jej wykonaniu oraz jakiej jakości wody możemy się spodziewać.

Jakie są kluczowe znaczniki na mapach geologicznych wskazujące na obecność wody?

Podstawową informację o tym na jakiej głębokości możemy się spodziewać pierwszego poziomu wodonośnego daje nam podział kolorystyczny. Dodatkowo mapa zawiera hydroizohips pierwszego poziomu wodonośnego, czyli linie łączące na mapie punkty o jednakowej wysokości położenia zwierciadła wody podziemnej, leżące na tej samej wysokości względem poziomu odniesienia, z reguły poziomu morza. Z reguły kolorem szarym przedstawiony jest obszar pozbawiony warstw wodonośnych. Na mapie wód podziemnych znajdziemy również strzałki koloru niebieskiego, oznaczające kierunek przepływu wód podziemnych.

Występowanie warstw wodonośnych na interesującym nas terenie mogą potwierdzać również reprezentatywne otwory wiertnicze, studnie kopane oraz źródła, których symbole są umieszczone na mapie. Mapa hydrogeologiczna Polski zawiera przedstawioną przy pomocy poziomych, kolorowych pasów wydajność potencjalną studni wierconej, wyrażoną w m3/h. Każdy przedział wyrażony jest liniami w innym kolorze.

Mapy hydrogeologiczne zawierają również rozmieszczenie wykonanych otworów badawczych. Po wybraniu interesującego nas odwiertu możemy uzyskać dodatkowo informacje w którym roku oraz na jaką głębokość został wykonany dany odwiert.

Jak łączyć dane z map wodnych i geologicznych dla efektywnego planowania wykorzystania wody?

Dane zawarte na mapach geologicznych dostarczają informacji o budowie geologicznej danego terenu. Na podstawie tego możemy się dowiedzieć czy na interesującym nas regionie występują grunty przepuszczalne (np. piaskowce), które akumulują wodę oraz na jakiej głębokości można się ich spodziewać.

Dokładając do tego informacje zawarte w mapach hydrogeologicznych takie jak poziom wód gruntowych, informacje o głębokości otworów badawczych występujących w interesującej nas okolicy oraz o przewidywanej wydajności studni głębinowej, możemy dzięki temu oszacować koszt i opłacalność przedsięwzięcia.

Na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego dostępne są również karty punktów dokumentacyjnych geologiczno – inżynierskich otworów wiertniczych. Dzięki tym informacjom możemy dowiedzieć się na jakiej głębokości zostało stwierdzone zwierciadło wody. Dostępny jest również opis litologiczny, dzięki któremu możemy dowiedzieć się jakie grunty występowały na danej głębokości.

Analizując dane z map geologicznych oraz hydrogeologicznych musimy wziąć pod uwagę czas jaki upłynął od ich redakcji. Przez ten okres poziom wodonośny mógł ulec zmianie. Również znaczna część Polski nie jest dobrze zbadana pod względem geologii, także dane dostępne na mapach mogą znacznie odbiegać od rzeczywistości. Aby uniknąć pomyłek i zredukować koszty niepowodzeń wykonuje się badania geofizyczne przed wykonaniem odwiertów, takie jak tomografia elektrooporowa czy sejsmika inżynierska.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobów szukania wody na działce, albo tego jak skutecznie czytać mapy wodne i geologiczne, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Firma do lokalizacji studni metodą tomografii elektorooporowej

Potrzebujesz firmy szukającej wodę?

Skontaktuj się z nami. Działamy na terenie całej Polski+48 791 971 094

Realizujemy eleketrooporowe badania gruntu ERT gwarantujące skuteczne odwierty. Działamy na terenie całej Polski. Wyślij zapytanie lub zadzwoń. Pomożemy Ci. Wspieramy inwestorów prywatnych oraz firmy świadczące usługi wiernitnicze dla studni głębinowych.