Jakie są prawa i regulacje dotyczące wiercenia studni w Polsce?

 1. Home
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Baza wiedzy
 6. /
 7. Jakie są prawa i...

Czy wiesz, że wiercenie studni w Polsce podlega określonym przepisom i kontrolom? To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także ochrony środowiska. Zgodnie z danymi, 80% ludności na świecie korzysta z wód podziemnych do zaopatrzenia w wodę pitną. Dlatego istotne jest przestrzeganie norm i regulacji dotyczących wiercenia studni. Artykuł omawia kluczowe przepisy, procedury uzyskiwania pozwoleń oraz zmiany w przepisach, które mają wpływ na właścicieli gruntów. Poznaj szczegóły dotyczące tego istotnego tematu!

Podstawowe przepisy prawne dotyczące wiercenia studni w Polsce

W Polsce proces wiercenia studni regulowany jest przez szereg przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i efektywności działań. Ustawa Prawo wodne stanowi podstawę prawna dla działań związanych z wierceniem studni, określając m.in. warunki konieczne do uzyskania pozwolenia na wykonanie takiej instalacji. Ponadto, istotne są również przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczące warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać studnie oraz sposobu prowadzenia prac wiertniczych.

Kontrola i nadzór nad procesem wiercenia studni odbywa się poprzez organy państwowe, takie jak Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny czy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Mają oni za zadanie monitorować zgodność działań z obowiązującymi przepisami oraz dbać o właściwe wykonanie studni pod kątem higieny i jakości wody.

Ważnym aspektem regulacji jest również ochrona źródeł wód podziemnych, które może być zagrożona nieprawidłowym wykonaniem lub eksploatacją studni. Dlatego kluczowe jest przestrzeganie norm i standardów określonych przez odpowiednie instytucje oraz regularne kontrole stanu technicznego i jakościowego studni.

Podsumowując, przepisy regulujące proces wiercenia studni w Polsce mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, ochronę środowiska naturalnego oraz zapewnienie dostępu do czystej i zdrowej wody pitnej. Ich przestrzeganie jest kluczowe dla zachowania równowagi między potrzebami człowieka a ochroną zasobów naturalnych.

Czy studnia głębinowa wymaga pozwolenia na budowę?

Wywiercenie własnego ujęcia wody można wykonać bez żadnego zgłoszenia oraz pozwolenia, wtedy gdy głębokość studni nie przekracza 30 m, a pobór wody nie jest większy niż 5m3 na dobę. Jeśli studnia będzie głębsza, lub woda z niej pobierana będzie wykorzystywana do innych celów niż własne potrzeby, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymaga dostarczenia kompletu dokumentów, które zawierać będą m.in. operat wodnoprawny wraz z dokumentacją hydrogeologiczną. Konieczne będzie również dołączenie projektu studni, oraz decyzji o warunkach zabudowy. Pamiętaj, że budowę własnej studni głębinowej może również ograniczać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Oprócz specjalnych pozwoleń własne ujęcie wody na działce wymaga spełnienia kilku warunków prawnych. Powinno ona spełniać konkretne parametry, które w większości tyczą się przede wszystkim zachowania odległości. Według prawa wodnego zgodnie z par. 31 ust. 1 rozporządzenia odległość osi studni głębinowej powinna wynosić:

 • minimum 5 metrów od granicy działki
 • minimum 7,5 metra od przydrożnego rowu
 • minimum 15 metrów od budynków inwentarskich i zbiorników do gromadzenia nieczystości
 • nie mniej niż 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji
 • nie mniej niż 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych
Wymagane minimalne odległości od studni

Jak uzyskać pozwolenie na wiercenie studni głębinowej. Krok po kroku

Zgłoszenie wodnoprawne powinno zostać złożone do nadzoru wodnego zlokalizowanego najbliżej miejsca planowanych prac. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymaga z kolei sporządzenia odpowiedniego wniosku. Wydaniem pozwoleń wodnoprawnych zajmują się odpowiedzialne za gospodarowanie zasobami wodnymi Wody Polskie. Wniosek o wydanie pozwolenia na studnię głębinową należy kierować – w zależności od zakresu pozwolenia – do dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich lub dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Wzór wniosku zgłoszenia znajdziemy tutaj.
Oprócz wniosku potrzebne będą również inne dokumenty, m.in. operat wodnoprawny:

 • Napisane bez użycia specjalistycznych słów, wyjaśnienie, w jaki sposób proponowane zadanie zostanie wykonane
 • Rodzaj i lokalizacja realizacji przedsięwzięcia, a także kryteria użytkowania gruntu w fazie realizacji oraz eksploatacji lub użytkowania odwiertu, są określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Opis planowanej działalności (np. czerpanie wody do celów mieszkalnych)
 • Podjęcie decyzji o tym, gdzie umieścić inwestycję celową
 • Wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wypisy z ewidencji gruntów, które obejmują nieruchomości w zakresie lokalizacji przyszłej studni Dokumentacja dotycząca hydrogeologii
 • Ocena wodnoprawna
 • Decyzja środowiskowa
 • Projekt instrukcji gospodarki wodnej
 • Zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych
 • Dowód uiszczenia opłaty

Jeżeli wszystkie dokumenty spełnią określone wymagania formalne, Wody Polskie wydadzą nam odpowiednie pozwolenie wodnoprawne w formie decyzji. Pamiętajmy, że brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego tam, gdzie jest to konieczne, może wiązać się z karą za dokonywanie poboru wody.

Wody Polskie mają nawet miesiąc na odpowiedź na Twój wniosek, z możliwością dwumiesięcznego przedłużenia, jeśli coś trzeba doprecyzować lub uzupełnić. Tymczasem obecne przepisy stanowią, że inwestor nie ma prawa rozpocząć inwestowania przed otrzymaniem zezwolenia. Koszt uzyskania pozwolenia wodno-wodnego to 230,50 zł. Z drugiej strony konsekwencje jego braku mogą być znacznie poważniejsze. Może to być do 500 procent zmiennego kosztu poboru wód podziemnych lub powierzchniowych.

W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, czy pozwolenie wodnoprawne na budowę studni głębinowej na naszej działce jest wymagane, najbezpieczniej będzie zwrócić się z pytaniem do nadzoru wodnego lub skonsultować się z najbliższym urzędem gminy, lub skontaktować się naszym biurem. Podczas realizacji własnego ujęcia wody warto wykonać badania elektrooporowe w celu optymalnej lokalizacji miejsca odwiertu.

Pamiętaj, że każdy region może mieć własne specyficzne wymagania dotyczące uzyskania pozwolenia na wiercenie studni głębinowej. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z lokalnymi przepisami i postępować zgodnie z nimi, aby proces przebiegł sprawnie i legalnie.

Ograniczenia i zakazy – gdzie i kiedy nie możesz wiercić studni?

Wiercenie studni w celu pozyskania wody to działanie wymagające odpowiednich zezwoleń i uwzględnienia przepisów prawa oraz ochrony środowiska. Istnieją sytuacje, w których wiercenie studni jest zabronione ze względów prawnych lub środowiskowych. Poniżej przedstawiamy główne powody, dla których może być niedozwolone prowadzenie prac związanych z wierceniem studni:

 1. Obszary chronione

W niektórych obszarach objętych ochroną przyrody lub stanowiących tereny podlegające specjalnym reżimom prawno-ustrojowym, wiercenie studni może być zabronione. Należą do nich parki narodowe, obszary Natura 2000 czy obszary chronione pod kątem zasobów wodnych.

 1. Brak wymaganych zezwoleń

W przypadku braku odpowiednich zezwoleń lub pozwolenia na wiercenie studni, wszelkie prace tego typu są nielegalne i mogą skutkować konsekwencjami prawnymi.

 1. Zagrożenie dla zdrowia publicznego

Jeśli planowane wiercenie studni może spowodować skażenie lub zagrożenie dla jakości wód gruntowych, organy nadzoru mogą uniemożliwić realizację takiego przedsięwzięcia.

 1. Ochrona warstwy wodonośnej

W niektórych przypadkach istnieje ryzyko uszkodzenia warstwy wodonośnej przez nadmierne eksploatacje lub źle przeprowadzone prace związane z wierceniem studni.

 1. Konflikty interesów

Istnieją sytuacje, gdy lokalizacja planowanej studni koliduje z innymi interesami społecznymi, gospodarczymi czy ekologicznymi, co może skutkować odmową wydania zgody na jej wykonanie.

Wnioskując, przed przystąpieniem do prac związanych z wierceniem studni, konieczne jest dokładne sprawdzenie obowiązujących przepisów prawa oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń i opinii organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Działania te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia legalności działań oraz ochrony wartościowych zasobów wodnych i środowiska naturalnego.

Zmiany w przepisach dotyczących wiercenia studni – co nowego dla właścicieli?

Nowe przepisy dotyczące wiercenia studni mają istotny wpływ na właścicieli gruntów, wprowadzając szereg zmian i nowych wymogów. Te regulacje mogą stanowić zarówno wyzwanie, jak i szansę dla osób posiadających nieruchomości związane z wodą. Poniżej przedstawiamy główne punkty, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Zmiana procedur związanych z uzyskiwaniem pozwoleń: Nowe przepisy mogą wprowadzać bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące uzyskania pozwolenia na wiercenie studni. Konieczne może być spełnienie dodatkowych warunków lub uzyskanie zgody od odpowiednich organów.
 2. Ograniczenia dotyczące lokalizacji: Nowe regulacje mogą określać szczegółowo miejsca, w których wolno dokonywać wierceń studni. Właściciele gruntów muszą być świadomi tych ograniczeń i dostosować swoje plany do obowiązujących przepisów.
 3. Bezpieczeństwo ekologiczne: Nowe przepisy często kładą większy nacisk na ochronę środowiska naturalnego i zasobów wodnych. W rezultacie właściciele gruntów muszą stosować się do surowszych norm dotyczących bezpieczeństwa ekologicznego podczas wykonywania prac związanych z wierceniem studni.
 4. Kontrole i sankcje: Wprowadzenie nowych przepisów może skutkować wzmożonymi kontrolami ze strony odpowiednich organów oraz surowszymi sankcjami w przypadku naruszenia przepisów. Właściciele gruntów powinni być przygotowani na możliwe konsekwencje niewłaściwego postępowania.
 5. Konieczność aktualizacji istniejących studni: Istniejące studnie mogą nie spełniać nowych wymogów stawianych przez aktualne przepisy. Właściciele gruntów muszą więc przeanalizować swoje instalacje i ewentualnie dostosować je do obowiązujących norm.

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących wiercenia studni może być wyzwaniem dla właścicieli gruntów, jednak jednocześnie stanowi szansę na poprawę jakości korzystania z zasobów wodnych oraz ochronę środowiska naturalnego. Dlatego ważne jest, aby być świadomym zmian i dostosować swoje działania do nowych regulacji, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo ekologiczne i legalność działań związanych z wodą na posiadanych terenach.

Podsumowanie:

W Polsce istnieją kluczowe przepisy regulujące wiercenie studni, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i efektywności działań. Proces ten podlega kontroli organów państwowych, a przestrzeganie norm dotyczących ochrony źródeł wód podziemnych jest niezbędne. Uzyskanie pozwolenia na wiercenie studni głębinowej wymaga staranności i spełnienia określonych warunków, a nowe przepisy mogą wprowadzać zmiany dotyczące procedur, lokalizacji i bezpieczeństwa ekologicznego. Istnieją sytuacje, w których wiercenie studni jest zabronione ze względów prawnych lub środowiskowych, co wymaga dokładnego zapoznania się z obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie nowych regulacji może być wyzwaniem dla właścicieli gruntów, ale jednocześnie stanowi szansę na poprawę jakości korzystania z zasobów wodnych i ochronę środowiska naturalnego. Dlatego ważne jest dostosowanie działań do nowych norm i przepisów, zapewniając legalność i bezpieczeństwo ekologiczne.