Dokumentacja z wyników badań geofizycznych ERT wykonanych w rejonie planowanej budowy domu jednorodzinnego w Kobylanach na działce o numerze ewid. 158/2 gmina Zabierzów, Woj. Małopolskie

  1. Home
  2. /
  3. Realizacje
  4. /
  5. Dokumentacja z wyników badań...

Opracowanie zawiera wyniki badań gruntu metodą tomografii elektrooporowej w celu lokalizacji warstw wodonośnych. Szukanie wody Kobylany

WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE
POWIATKRAKOWSKI
GMINAZABIERZÓW
OBRĘBKOBYLANY
DZIAŁKA158/2

Opracowanie zostało wykonane na podstawie analizy archiwalnych materiałów geologicznych, hydrogeologicznych oraz wykonanego pomiaru ERT.

Charakterystyka metody tomografii elektrooporowej.

Metoda tomografii elektrooporowej, wykorzystuje zróżnicowanie własności elektrycznych ośrodka. Metoda ta polega na rozmieszczeniu odpowiedniej ilości elektrod wzdłuż określonego profilu. Elektrody rozmieszczane są w jednakowej odległości od siebie, łączone kablem wielożyłowym, który jest doprowadzony do jednostki sterującej. Sam pomiar jest całkowicie zautomatyzowany, a za dobór odpowiednich elektrod odpowiada aparatura pomiarowa.
Seria ciągłych pomiarów wykonywana jest na podstawie automatycznego doboru kombinacji 4 elektrod, spośród wszystkich podłączonych w równych odstępach do kabla wzdłuż profilu, zgodnie z zadanym typem układu np. Wennera, Schlumbergera, dipolowo-osiowym. Przed wykonaniem pomiarów wprowadzane są dane dotyczące geometrii rozstawu, długości profilu oraz parametrów pomiaru, jak również sprawdzany jest kontakt elektrod z podłożem. Na bieżąco prowadzona jest kontrola jakości pomiarów i analiza błędów. Pomiary wykonywane są układami o coraz większych rozstawach z zadanym krokiem wzdłuż wyznaczonego profilu. Dane uzyskane podczas pomiaru przetwarzane są w procesie inwersji. Proces ten polega na takim dobraniu modelu geoelektrycznego, aby obliczony rozkład oporności pozornej był jak najlepiej dopasowany do rozkładu oporności pozornej pomierzonej. Na drodze inwersji danych polowych uzyskujemy model rozkładu rzeczywistej oporności ośrodka geologicznego.

Przebieg pomiaru szukanie wody Kobylany

Pomiar został wykonany przy użyciu przyrządu firmy ARES II/1 firmy GF Instruments. Do wykonania pomiaru wykorzystano 48 elektrod o rozstawie równym 5m, aby uzyskać odpowiednią głębokość badań. Pomiar wykonano wzdłuż 1 profilu geoelektrycznego. W dniu wykonywania pomiaru, tj. 14 listopada 2023 r. było chłodno i pochmurno.
Profil został pomierzony techniką GNSS, przy użyciu GPS Topcon VR z wykorzystaniem poprawek ze stacji referencyjnych ASG-EUPOS.

Pomiar wykonano układem Schlumbergera, charakteryzującym się w tym przypadku najlepszą rozdzielczością pionową i poziomą.
Profil w terenie zastabilizowano 2 palikami, wbitymi odpowiednio przy 19 oraz 25 elektrodzie.

Rezultaty badań elektrooporowych

Wyniki pomiaru zostały opracowane w programie Res2Dinv ver. 5.02 firmy Geotomo.W wyniku inwersji danych pomiarowych otrzymano przekrój geoelektryczny. Przedstawia on mapę oporności rzeczywistych wzdłuż linii profilu pomiarowego do głębokości około 50 m p. p. t.

Przekrój pomiarowy dla badanej działki 158/2, wykazuje przypowierzchniowe występowanie luźnych warstw piaszczystych oraz w południowo – wschodniej części – ilastych utworów o miąższości około 10-15m. Poniżej tej głębokości można zauważyć znaczny wzrost oporności, do wartości 300 – 500 ohmm, charakterystycznych dla występujących na tym obszarze skał wapiennych. Analizując archiwalne mapy geologiczne, można potwierdzić występowanie na tym terenie skał wapiennych oraz piaskowców. Przypuszcza się występowanie tych utworów w całym zakresie badanego profilu.
Wg informacji zawartej w Centralnej Bazie Danych Geologicznych dotychczas w tym rejonie badania geofizyczne dla potrzeb rozpoznania występowania wód podziemnych nie były wykonywane. Analizując hydroizohipsy, można przyjąć występowanie zwierciadła wody na głębokości około 20-40m.

Osady czwartorzędowe w Polsce charakteryzują się następującą opornością właściwą w omometrach [Ωm] – (Okrasa, Jagodziński, 1978r.):
piaski suche 100 – 10 000 Ωm
piaski zawodnione 40 – 200 Ωm
muły 25 – 40 Ωm
gliny zwałowe 30 – 70 Ωm
ił piaszczysty 15 – 30 Ωm
ił 7 – 15 Ωm
warstwy piaszczyste zmineralizowane 2 – 10 Ωm

Wnioski z przeprowadzonego pomiaru elektooporowego – szukanie wody Kobylay

Analizując rozkład oporności na uzyskanym profilu można zauważyć kilka charakterystycznych struktur ze zróżnicowaną opornością. Badana działka znajduje się w strefie podwyższonych oporności – co może świadczyć o występowaniu warstwy potencjalnie wodonośnej W proponowanej lokalizacji studni – zgodnie z budową geologiczną ośrodka, powinny znajdować się wapienie – skały, gromadzące wody głębinowe. Warstwę przypowierzchniową tworzą luźne utwory – prawdopodobnie piaszczyste lub pylaste o miąższości około 10-15m. Na profilu wrysowano proponowaną lokalizację odwiertu studziennego – około 125m profilu (palik nr 2)

Usługi szukania wody

Będkowice, Bolechowice, Radwanowice, Rudawa, Brzezie, Zabierzów, Kochanów, Czajowice, Wielka Wieś, Szyce, woj. małopolskie

Zamów usługę szukania wody

Szuanie wody małopolska

+48 791 971 094

Zobacz inne realizacje szukania wody