Dokumentacja z wyników badań geofizycznych ERT wykonanych w rejonie planowanej budowy domu jednorodzinnego w Woli Radziszowskiej na działce o numerze ewid. 2164/9 woj. Małopolskie

  1. Home
  2. /
  3. Realizacje
  4. /
  5. Dokumentacja z wyników badań...

Opracowanie zawiera wyniki badań gruntu metodą tomografii elektrooporowej w celu lokalizacji warstw wodonośnych. 

WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE
POWIATKRAKOWSKI
GMINASKAWINA
OBRĘBWOLA RADZISZOWSKA
DZIAŁKA2164/9

Charakterystyka metody tomografii elektrooporowej.

Metoda tomografii elektrooporowejj, wykorzystuje zróżnicowanie własności elektrycznych ośrodka. Metoda ta polega na rozmieszczeniu odpowiedniej ilości elektrod wzdłuż określonego profilu. Elektrody rozmieszczane są w jednakowej odległości od siebie, łączone kablem wielożyłowym, który jest doprowadzony do jednostki sterującej. Sam pomiar jest całkowicie zautomatyzowany, a za dobór odpowiednich elektrod odpowiada aparatura pomiarowa.  Seria ciągłych pomiarów wykonywana jest na podstawie automatycznego doboru kombinacji 4 elektrod, spośród wszystkich podłączonych w równych odstępach do kabla wzdłuż profilu, zgodnie z zadanym typem układu np. Wennera, Schlumbergera, dipolowo-osiowym.  

Przed wykonaniem pomiarów wprowadzane są dane dotyczące geometrii rozstawu, długości profilu oraz parametrów pomiaru, jak również sprawdzany jest kontakt elektrod z podłożem. Na bieżąco prowadzona jest kontrola jakości pomiarów i analiza błędów. Pomiary wykonywane są układami o coraz większych rozstawach z zadanym krokiem wzdłuż wyznaczonego profilu. Dane uzyskane podczas pomiaru przetwarzane są w procesie inwersji. Proces ten polega na takim dobraniu modelu geoelektrycznego, aby obliczony rozkład oporności pozornej był jak najlepiej dopasowany do rozkładu oporności pozornej pomierzonej. Na drodze inwersji danych polowych uzyskujemy model rozkładu rzeczywistej oporności ośrodka geologicznego.

Przebieg pomiaru w celu znalezienia wody metodą elektrooporową

Pomiar został wykonany przy użyciu przyrządu firmy ARES II/1 firmy GF Instruments. Do wykonania pomiaru wykorzystano 48 elektrod o rozstawie równym 5m, aby uzyskać odpowiednią głębokość badań. Pomiar wykonano wzdłuż 1 profilu geoelektrycznego. W dniu wykonywania pomiaru, tj. 3 listopada 2023 r. było chłodno i pochmurno. Pomiar wykonano układami Schlumbergera oraz Wennera, charakteryzującymi się w tym przypadku najlepszą rozdzielczością pionową i poziomą.
Profil w terenie zastabilizowano 3 palikami, wbitymi odpowiednio przy 17, 25 oraz 34 elektrodzie.

Wyniki pomiaru poszukiwania warstw wodonośnych

Wyniki pomiaru zostały opracowane w programie Res2Dinv ver. 5.02 firmy Geotomo.  W wyniku inwersji danych pomiarowych otrzymano przekrój geoelektryczny. Przedstawia on mapę oporności  rzeczywistych wzdłuż linii profilu pomiarowego do głębokości około 50 m p. p. t.

Analiza wyników badań elektrooporowych

− Analizując rozkład oporności na uzyskanym profilu można zauważyć kilka charakterystycznych struktur ze zróżnicowaną opornością. Badana działka znajduje się w strefie podwyższonych oporności – co może świadczyć o  występowaniu warstwy potencjalnie wodonośnej 

− Na profilu wrysowano proponowaną lokalizację odwiertu studziennego – około 125-130m profilu

− Warstwa przypowierzchniowa składa się z suchych gruntów lub materiału sztucznie naniesionego

Szukasz optymalnej lokalizacji studni w celu zapewnienia źródła wody w domu jednorodzinnym np. w Izdebiku, Mogilanach, Krzywaczce, Krzyszkowicach, Jaworniku, Sułkowicach, Lanckoronie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zelczynie?

Inne realizacje badań elektooporowych