Dokumentacja z wyników badań geofizycznych Szukanie Wody ERT wykonanych w rejonie budowy domu jednorodzinnego w M. Przysieki na działce o numerze ewid. 39/2 gmina Skołyszyn woj. Podkarpackie

  1. Home
  2. /
  3. Realizacje
  4. /
  5. Dokumentacja z wyników badań...

Opracowanie zawiera wyniki badań gruntu metodą tomografii elektrooporowej w celu lokalizacji warstw wodonośnych. Szukanie wody Przysieki – Skołyszyn

Lokalizacja obiektu

WOJEWÓDZTWOPODKARPACKIE
POWIATJASIELSKI
GMINASKOŁYSZYN
OBRĘBPRZYSIEKI
DZIAŁKA39/2

Opracowanie zostało wykonane na podstawie analizy archiwalnych materiałów geologicznych, hydrogeologicznych oraz wykonanego pomiaru ERT.

Charakterystyka metody tomografii elektrooporowej podczas szukania wody

Metoda tomografii elektrooporowej, wykorzystuje zróżnicowanie własności elektrycznych ośrodka. Metoda ta polega na rozmieszczeniu odpowiedniej ilości elektrod wzdłuż określonego profilu. Elektrody rozmieszczane są w jednakowej odległości od siebie, łączone kablem wielożyłowym, który jest doprowadzony do jednostki sterującej. Sam pomiar jest całkowicie zautomatyzowany, a za dobór odpowiednich elektrod odpowiada aparatura pomiarowa.
Seria ciągłych pomiarów wykonywana jest na podstawie automatycznego doboru kombinacji 4 elektrod, spośród wszystkich podłączonych w równych odstępach do kabla wzdłuż profilu, zgodnie z zadanym typem układu np. Wennera, Schlumbergera, dipolowo-osiowym. Przed wykonaniem pomiarów wprowadzane są dane dotyczące geometrii rozstawu, długości profilu oraz parametrów pomiaru, jak również sprawdzany jest kontakt elektrod z podłożem. Na bieżąco prowadzona jest kontrola jakości pomiarów i analiza błędów. Pomiary wykonywane są układami o coraz większych rozstawach z zadanym krokiem wzdłuż wyznaczonego profilu.
Dane uzyskane podczas pomiaru przetwarzane są w procesie inwersji. Proces ten polega na takim dobraniu modelu geoelektrycznego, aby obliczony rozkład oporności pozornej był jak najlepiej dopasowany do rozkładu oporności pozornej pomierzonej. Na drodze inwersji danych polowych uzyskujemy model rozkładu rzeczywistej oporności ośrodka geologicznego.

Przebieg pomiaru podczas szukania wody w m. Przysieki k. Skołyszyna

Pomiar został wykonany przy użyciu przyrządu firmy ARES II/1 firmy GF Instruments. Do wykonania pomiaru wykorzystano 48 elektrod o rozstawie równym 5m, aby uzyskać odpowiednią głębokość badań. Pomiar wykonano wzdłuż 1 profilu geoelektrycznego. W dniu wykonywania pomiaru, tj. 14 listopada 2023 r. było chłodno i pochmurno.
Profil został pomierzony techniką GNSS, przy użyciu GPS Topcon VR z wykorzystaniem poprawek ze stacji referencyjnych ASG-EUPOS.

Pomiar wykonano układem Schlumbergera, charakteryzującym się w tym przypadku najlepszą rozdzielczością pionową i poziomą.
Profil w terenie zastabilizowano 2 palikami, wbitymi odpowiednio przy 20 oraz 30 elektrodzie.

Rezultaty badań szukanie wody w Przysieki Skołyszyn

Wyniki pomiaru zostały opracowane w programie Res2Dinv ver. 5.02 firmy Geotomo. W wyniku inwersji danych pomiarowych otrzymano przekrój geoelektryczny. Przedstawia on mapę oporności rzeczywistych wzdłuż linii profilu pomiarowego do głębokości około 50 m p. p. t.

Osady czwartorzędowe w Polsce charakteryzują się następującą opornością właściwą w omometrach [Ωm] – (Okrasa, Jagodziński, 1978r.):
• piaski suche 100 – 10 000 Ωm
• piaski zawodnione 40 – 200 Ωm
• muły 25 – 40 Ωm
• gliny zwałowe 30 – 70 Ωm
• ił piaszczysty 15 – 30 Ωm
• ił 7 – 15 Ωm
• warstwy piaszczyste zmineralizowane 2 – 10 Ωm

Przekrój pomiarowy dla badanej działki 39/2, wykazuje przypowierzchniowe występowanie Świerzych nasypów oraz piasków suchych o podwyższonej oporności o miąższości do około 6m. Poniżej tej głębokości można zauważyć znaczny spadek oporności, do wartości 18 – 30 ohmm. Są to wartości charakterystyczne dla glin oraz iłów piaszczystych. Analizując wykres można zauważyć 2 obszary o podwyższonej oporności. Są to jednak zbyt niskie anomalie aby jednoznacznie stwierdzić występowanie zwierciadła wody. Poniżej warstwy glin znajdują się niskooporowe warstwy iłów oraz łupków.
Wg informacji zawartej w Centralnej Bazie Danych Geologicznych dotychczas w tym rejonie badania geofizyczne dla potrzeb rozpoznania występowania wód podziemnych nie były wykonywane. Mapy geologiczne potwierdzają występowanie materiałów ilastych oraz gliniastych na tym obszarze.

Wnioski szukanie wody Przysieki

− Analizując rozkład oporności na uzyskanym profilu można zauważyć kilka charakterystycznych struktur ze zróżnicowaną opornością. Przypowierzchniowe warstwy cechują się podwyższoną opornością – wynika to z wykonanego nasypu. Dodatkowo mogą występować piaski suche.
− W zakresie badanej działki poniżej poziomu 30-40m znajdują się utwory ilaste – warstwy nieprzepuszczalne
− Pomiędzy przypowierzchniowymi utworami antropogenicznymi a warstwą nieprzepuszczalnych iłów znajdują się warstwy o opornościach charakterystycznych dla glin

Na przekroju zaznaczono 2 miejsca najbardziej perspektywiczne dla wykonania otworu studziennego – oporności są jednak zbyt niskie, aby można było jednoznacznie stwierdzić występowanie gruntów zawodnionych, takich jak np. piaski zawodnione.

Szukanie wody pod studnie , wiercenie studni Przysieki, Skołyszyn, Harklowa, Osobnica, Kowolawy, Kołaczyce, Jedlicze, Tarnowiec, Jabłonica, Nowy Żmigród

Inne realizacje szukania wody